Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODU LIVEAGE.CZ

I.         ÚVOD

Společnost Live age center (s.r.o.), Datum vzniku a zápisu:6. březen 2019 Spisová značka:C 43489 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Sídlem: náměstí Míru 63/37, Město, 56802 Svitavy Identifikační číslo: 07960662
nabízí ke koupi oděvní zboží včetně doplňků a příslušenství prostřednictvím webových stránek LIVEAGE.cz (dále jen „Obchod“ nebo „Webové stránky“).
2.      Těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“) se řídí nákup a prodej zboží prostřednictvím Obchodu, určují se pravidla registrace a užívání uživatelských účtů.
3.      Obchodní podmínky jsou přístupné na Webových stránkách, kde si zákazník (dále jen „Kupující“) může zobrazit a stáhnout jejich aktuální verzi.
4.      Fotografie, grafická prezentace nabízeného zboží, firemní loga či loga výrobků, slouží výhradně k prezentaci při provozu Obchodu, jsou chráněny autorským právem a Kupující není oprávněn s těmito prvky jakkoliv dále nakládat.

II.      OBJEDNÁVKA

 1.      Prodávající uzavírá smlouvy s Kupujícím prostřednictvím objednávky učiněné Kupujícím na (i) Webových stránkách, (ii) emailem na adrese eshop@liveage.cz , formou tzv. „distanční smlouvy“ (dále jen „Smlouva“) a poskytuje možnost zřízení uživatelského účtu umožňujícímu snadnější nákup.
2.      Objednávky prováděné e-mailem jsou přijímány v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin. Zpracování objednávek provedených mimo pracovní dny provádí Prodávající během prvního či druhého pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla objednávka provedena.
3.      Předmětem objednávky je zboží vybrané Kupujícím z dostupné nabídky Obchodu. Zákazník může provést objednávku bez registrování vlastního uživatelského účtu v Obchodu (tzv. nákup bez registrace). Prodej v obchodě prodávajícího je realizován výhradně pro fyzické osoby. (Ne pro OSVČ či firmy).
4.      Umístění nabízeného zboží prodávajícím na Webové stránky není návrhem k uzavření Smlouvy (nabídkou) ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a tedy veškerá prezentace zboží umístěná na Webových stránkách je pouze informativního charakteru a má povahu výzvy k podání nabídky.  Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně zboží objednaného Kupujícím.
5.      Při nákupu prostřednictvím Webových stránek Kupující vybírá zboží ke koupi kliknutím na pole „Přidat do košíku“ u jednotlivých položek zboží. Po ukončení výběru zboží a kliknutí na pole „Košík“, se zobrazí seznam všech vybraných položek zboží a pole „Přejít do pokladny“. Po kliknutí následuje proces objednávky ve 3 krocích. Kupující v 1. kroku objednávky vyplní kontaktní a fakturační údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy a vystavení faktury (dále jen „OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ“). Kupující je srozuměn s tím, že označením políčka „Souhlasím s Obchodními podmínkami“, jež je součástí 1. kroku objednávky, potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami podrobně seznámil s dostatečným časovým předstihem před provedením objednávky, a že tyto v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Pokud Kupující nesouhlasí se zněním obchodních podmínek, příslušnou objednávku nelze uskutečnit.
6.      Ve 2. kroku objednávky zvolí Kupující způsob platby a doručení.
7.      Ve 3. kroku objednávky se zobrazí rekapitulace objednávky zahrnující seznam objednaného zboží, celkovou cenu, kontaktní a fakturační údaje a způsob dopravy a platby. Kliknutím na pole „Závazně objednat“ je objednávka dokončena a odeslána Prodávajícímu.
8.      Do okamžiku kliknutí na pole „Závazně objednat“ (nebo „Pokračovat“ po vybrání platby formou subjektů zprostředkovávajících platební transakce – dále jen „GOPAY“), má kupující možnost měnit předmět objednávky co do jednotlivých položek zboží a upravovat své kontaktní a fakturační údaje, způsob platby a dopravy. Po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem rekapitulaci objednávky obsahující číslo objednávky, seznam objednaného zboží, celkovou cenu objednaného zboží, zvolený způsob dodání a platby, termín dodání zboží, kontaktní údaje Kupujícího a text těchto Obchodních podmínek (dále jen „REKAPITULACE OBJEDNÁVKY“).. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení této e-mailové zprávy Kupujícímu.
9.      Pokud Kupující objednává zboží prostřednictvím e-mailu, sdělí Kupující Prodávajícímu veškeré údaje nezbytné pro realizaci objednávky.). Prodávající pošle Kupujícímu Rekapitulaci objednávky na e-mail Kupujícího, a to společně s těmito Obchodními podmínkami. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení této e-mailové zprávy Kupujícímu.
11.  Uzavřením Smlouvy se tyto Obchodní podmínky stávají její nedílnou součástí.
12.  Smlouva je uzavírána prostřednictvím Webových stránek nebo prostřednictvím e-mailu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku - náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, přičemž tyto náklady si hradí Kupující sám (v případě internetového připojení dle podmínek poskytovatele připojení, prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky). Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy.
13.  Prodávající není zejména povinen zpracovat objednávku a uzavřít kupní smlouvy v případě, že: (i) Kupující uvedl nesprávné či neúplné údaje, a tyto nedoplnil do 5ti dnů po té, kdy byl Prodávajícím vyzván k nápravě, (ii) platba za objednávku v případě úhrady „Převodem“ nebyla provedena během 10 pracovních dní ode dne odeslání e-mailu s údaji o platbě Kupujícímu. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud se objednané zboží v mezidobí od uskutečnění objednávky Kupujícím do zpracování objednávky Prodávajícím stalo nedostupné.
14.  V případě, že se zboží v mezidobí od uskutečnění objednávky Kupujícím do jejího zpracování Prodávajícím stalo nedostupným, má Prodávající možnost objednávku stornovat bez dalšího a Kupujícího o tom bezodkladně uvědomí.

III.   DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1.    Termín dodání zboží, uvedený v Rekapitulaci objednávky, představuje předpokládaný termín pro odeslání zboží Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo termín dodání změnit. O tomto je povinen Kupujícího informovat v původní lhůtě pro doručení zboží.
2.    Zboží je dodáváno na adresu Kupujícího na území České republiky prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „Kurýrní služba“). Lhůta pro odeslání zboží činí maximálně 10 pracovních dnů.
3.    Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.    Všechny zásilky zboží doručované Kupujícím prostřednictvím Kurýrní služby jsou pojištěny.
5.    K doručovanému zboží je vždy přiložena Rekapitulace objednávky, faktura (daňový doklad) a formulář pro vrácení zboží (odstoupení od smlouvy).
6.    Prodávající archivuje informace o uzavřených Smlouvách po dobu 3 let. Kupující je oprávněn si tyto informace u Prodávajícího vyžádat prostřednictvím e-mailové zprávy. Prodávající je povinen tyto Kupujícímu poskytnout ve lhůtě do 14ti dnů od obdržení požadavku.

IV.   CENY A ZPŮSOBY PLATBY

 1.      Ceny zboží jsou uváděny v českých korunách včetně veškerých souvisejících daní a poplatků.
2.      Kupující si může zvolit mezi následujícími způsoby plateb objednávky:
a)    v hotovosti kurýrní službě v místě doručení (na dobírku),
b)  bankovním převodem. V případě, že Prodávající neobdrží platbu na účet ve lhůtě 10 dny od přijetí objednávky, dochází automaticky ke stornování objednávky. Ke zpracování objednávky Kupujícího dochází ihned po připsání kupní ceny za zboží na účet Prodávajícího.
3.      Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v Obchodě, zavádět nové zboží k prodeji, vyhlašovat a odvolávat slevové akce nebo tyto akce měnit, přičemž takovými změnami nejsou dotčena práva Kupujícího pramenící z odeslané objednávky či uzavřené Smlouvy.

V. ZÁRUKA, REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1.         Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
a)    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)   se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c)    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d)   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e)    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.         Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
3.         Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:
a)    u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b)   na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c)    u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d)   vyplývá-li to z povahy věci.
4.         Reklamované zboží zašle Kupující společně s písemným popisem vady nebo reklamačním formulářem staženým z Webových stránek a dokladem o koupi v Obchodě, na adresu společnosti Live age center (s.r.o.), Sídlem: náměstí Míru 63/37, Město, Svitavy 568 02, s touto poznámkou na obalu zásilky: „Reklamace e-shop LIVEAGE.cz“. Prodávající potvrdí bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od doručení reklamovaného zboží, jeho přijetí a sdělí Kupujícímu způsob vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.
5.         Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6.         Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odstavci prvém tohoto ustanovení Obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
7.         Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.
8.         Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
9.         V případě, že reklamace nebude vyřízena kladně, zboží bude odesláno zpět Kupujícímu společně s odůvodněním zamítnutí reklamace.
10.     Zjistí-li Kupující poškození zboží během dopravy, sepíše v přítomnosti zaměstnance kurýrní služby protokol o poškození zboží během přepravy a tento předá Prodávajícímu k dalšímu vyřízení reklamace přepravy.
11.     Kupující, který je spotřebitelem dle platných právních předpisů, má právo na odstoupení od Smlouvy a bezplatné vrácení nepoužitého zboží bez uvedení důvodů během 30 dní od data obdržení zboží. Odstoupení od Smlouvy, resp. formulář pro odstoupení, jež je přílohou těchto Obchodních podmínek, Kupující zašle společně s předmětným zbožím na adresu: Live age center (s.r.o.), Sídlem: náměstí Míru 63/37, Město, Svitavy 568 02. Pokud předmětné zboží Kupující nepošle společně s dopisem či formulářem o odstoupení, je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení zboží zaslat na uvedenou adresu. Kupující nese náklady na přepravu a riziko nebezpečí škody vzniklé na zboží během přepravy zboží zpět Prodávajícímu. Cena zboží je v případě takového odstoupení od smlouvy vrácena Kupujícímu bezodkladně, max. do 14 pracovních dní, na Kupujícím uvedené číslo bankovního spojení, případně prostřednictvím poštovní poukázky, byla-li cena zboží hrazena dobírkou. Stejným způsobem bude Kupujícímu vrácena cena zboží v případě, že nedojde k uzavření Smlouvy a Kupující cenu uhradil předem.
12.   Prodávající je povinen Kupujícímu odstoupení od Smlouvy písemně potvrdit.

VI.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.      Uzavřením Smlouvy a/nebo registrací uživatelského účtu uděluje Kupující Prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů za dále uvedených podmínek.
2.      Osobní údaje budou zpracovávány v tomto rozsahu:
a)    jméno a příjmení,
b)   adresa bydliště,
c)    adresa pro doručování,
d)   telefonní číslo,
e)    e-mailová adresa,
f)    pohlaví,
g)   číslo bankovního účtu,
h)   historie kupujícího v Obchodě.
3.      Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům: nabízení obchodu a služeb, marketingová a reklamní činnost, vedení uživatelského účtu a vytváření databází klientů (odběratelů), jakož i plnění uzavřených kupních smluv vč. zasílání zboží, vystavování faktur, vedení související komunikace, popř. zasílání obchodních sdělení (newsletterů), to vše v souvislosti s provozováním internetového e-shopu.
4.      Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi; Prodávající se zavazuje přijmout nezbytná technická a organizační opatření za účele ochrany zpracovávaných osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).
5.      Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo písemně na adresu prodávajícího pro doručování.
6.      Správcem osobních údajů je Prodávající, který se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s těmito Obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje Kupujícího mohou být dále zpřístupněny třetím osobám, stanoví-li tak právní předpisy.
7.      Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat Prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu v případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a to vždy prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu elektronické pošty Prodávajícího nebo písemně na adresu Prodávajícího pro doručování či do sídla Prodávajícího. O následném postupu bude Kupující informován písemně nebo e-mailovou formou
8.      Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.      Kupující dále může při uzavření kupní smlouvy vyjádřit svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů) Prodávajícího týkajících se jeho obdobných výrobků nebo služeb na elektronickou adresu, kterou Kupující uvedl při registraci uživatelského účtu či kterou uvedl v rámci jednorázové objednávky, a v tomto rozsahu a k tomu účelu pak uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Kupující může kdykoliv odmítnout zasílání obchodních informací.
10.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů s tím, že některé osobní údaje jsou nezbytné pro realizaci Smlouvy uzavřené s Kupujícím.
11.  Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; Kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 VII. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ OBCHODU SPOLEČNOSTI LIVEAGE.CZ

 1.     Níže uvedené informace budou uživateli zpřístupňovány rovněž v okamžiku shromažďování jeho osobních údajů na stránkách obchodu.
2.     Administrátorem osobních údajů uživatele obchodu je společnost LIVE AGE center s.r.o. (společnost s ručením omezeným). Administrátor zpracovává osobní údaje uživatelů obchodu v souladu se všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“).
3.     Kontakt na inspektora osobních údajů: eshop@liveage.cz  
4.     Osobní údaje uživatelů obchodu jsou zpracovávány mimo jiné v následujícím rozsahu: (i) za účelem plnění smluv o prodeji zboží z obchodu uzavřených s uživatelem – základem zpracování osobních údajů bude v tomto případě smlouva uzavřená s administrátorem schválením provozního řádu obchodu; (ii) za účelem vedení účtu uživatele obchodu – základem zpracování osobních údajů bude v tomto případě smlouva uzavřená s administrátorem prostřednictvím založení účtu a schválení provozního řádu obchodu; (ii) za účelem provádění reklamačních řízení – v tomto případě bude základem zpracování osobních údajů povinnost administrátora vyplývající ze zákona týkajících se ručení za závady prodaného zboží; (iii) pokud k tomu dá uživatel samostatný souhlas, může být na uvedenou e-mailovou adresu uživatele nebo jeho telefonní číslo zasíláno obchodní sdělení týkající se zboží nabízeného k prodeji v obchodě, včetně akčních nabídek – v tom případě je základem zpracování osobních údajů uživatele jeho souhlas, který není povinný a může být kdykoliv odvolán; (iv) za účelem adresování uživateli na stránkách obchodu individualizovaných marketinkových sdělení, např. ve formě připomínky nákupu zboží s využitím profilování. Oznámení budou připravena na základě analýzy nákupů provedených uživatelem – základem zpracování osobních údajů uživatele v tomto případě bude právně odůvodněný zájem administrátora spočívající v marketinku zboží nabízeného v obchodě; (v) k marketinkovým účelům – na uživatelem uvedenou doručovací adresu bude administrátor občas posílat informace o nabídce obchodu liveage.cz nebo o nabídce jeho obchodních partnerů – základem zpracování osobních údajů uživatele zde bude právně odůvodněný zájem administrátora nebo jeho partnerů spočívající v marketinku zboží uvedeného v nabídce; uživatel se může kdykoliv postavit proti zpracování svých osobních údajů ve výše uvedeném předmětu kontaktováním obchodu, (vi) pro statistické účely pro vnitřní potřeby administrátora – v tom případě bude základem zpracování právně odůvodněný zájem administrátora spočívající ve shromažďování informací umožňujících rozvíjení činnosti a přizpůsobování služeb potřebám uživatelů obchodu, (vii) za účelem potvrzení plnění povinností administrátora a vymáhání práv nebo za účelem ochrany před právy, která mohou být zaměřena proti administrátorovi, za účelem zabránění nebo odhalování podvodů – základem zpracování osobních údajů uživatele v tomto případě bude právně odůvodněný zájem administrátora, kterým je ochrana práv, potvrzení plnění povinností a z toho důvodu získání náležející odměny od zákazníků administrátora.
5.     Svým nákupem v obchodě uživatel poskytne určité osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění prodejní smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů nutných pro realizaci objednávky znemožňuje obchodu plnit prodejní smlouvu. Uživatel není povinen poskytnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení na uvedenou e-mailovou adresu nebo uvedené telefonní číslo pro plnění uzavřené smlouvy o prodeji zboží. Bude-li souhlas udělen, bude moct být kdykoliv odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonné zpracování před odvoláním souhlasu.
6.     Administrátor bude zpřístupňovat osobní údaje uživatele subjektům, které s námi spolupracují při plnění smlouvy o prodeji uživatelem zakoupeného zboží, včetně převzetí platby za zakoupené zboží, jakož i za dodání zboží.
7.     Uživatelem poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v období nezbytném k plnění prodejní smlouvy, a rovněž reklamačních práv, jakož i potvrzení plnění povinností administrátora a vymáhání práv nebo ochrany před vymáháním práv, která mohou být zaměřena proti administrátorovi – ne však déle než 10 let ode dne, kdy uživatel administrátorovi své osobní údaje poskytne.
systém firewall, systémy antivirové a antispamové ochrany, vnitřní přístupové postupy, zpracování osobních údajů a nouzová interpretace, a rovněž systém záložních kopií působící na více úrovních. Obchod zaručuje velmi vysoký stupeň bezpečnosti díky použití webové aplikace firewall (WAF) a ochranného systému před útoky typu DDoS, vysokou úroveň šifrování spojení HTTPS/SSL v souladu s uplatňovanými osvědčenými postupy, spolupracuje s pečlivě vybraným dodavatelem hostingových služeb, který je držitelem certifikátu managementu kvality ISO 9001, splňuje požadavky AQAP-2110 a je rovněž držitelem certifikátu řízení bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001.
9.     Podle zásad uvedených v GDPR uživateli příslušejí následující práva týkající se zpracování jeho osobních údajů administrátorem v souvislosti s řízením obchodu: právo přístupu k osobním údajům a k jejich aktualizaci, právo přenositelnosti osobních údajů, právo k jejich odstranění, právo nesouhlasit se zpracováním osobních údajů a právo žádat omezení zpracování osobních údajů.
10.   Uživateli přísluší právo podat stížnost k předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováváním svých osobních údajů administrátorem.

IX.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1.      Smlouva o koupi zboží se řídí právem České Republiky. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími souvisejícími právními předpisy.
2.      Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
3.      Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat nejlépe prostřednictvím internetového formuláře, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, nebude-li při naplnění výjimečných okolností prodlouženo. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje, přičemž náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
4.      Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
5.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
6.      Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
7.      Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn. Změny Obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách.
Image